Pulp Fiction: l’action figure del Vincent Vega di John Travolta